แบบฝึกกิจกรรมระหว่างเรียน
เรื่อง  การใช้ Possessive Adjectives

  

Direction: Fill in the blanks with Possessive Adjectives.(จงเติมคำ Possessive Adjectives ลงในช่องว่าง)

   her      his      its      my      our      their      your   

1. My mother has a computer in room.

2. Sam has a book in hand.

3. My parents have some money in safe. (ตู้นิรภัย)

4. My friends have some flowers in basket.(ตะกร้า)

5. That dog has a bone in mouth.

6. We keep books in a drawer.(ลิ้นชัก)

7. You wash clothes on Sunday.

8. Those girls have dolls on shelf.(ชั้น)

9. I do homework after dinner.

10. A boy plays with dog.

 

 

     
 


ตรวจคำตอบที่นี่

1   her
2   his
3   their
4   their
5   its
6   our
7   your
8   their
9   my
10   his
 
 
 

 คำแนะนำ นักเรียนคลิกเลือกปุ่ม  NEXT  เพื่อศึกษาบทเรียนต่อไป

 
   
 

Created By  Kru Wasana  Keedsoy
Foreign Languages Department
Phiriyalai School Phrae
E-mail address: w_keedsoy19@hotmail.com

 Copyright @ 2008  www.krulala.com  All rights reserved.