แบบฝึกเสริมทักษะสำหรับนักเรียน


 

                                                                     คำแนะนำเพิ่มเติม

                  
แบบฝึกทักษะเพิ่มเติมชุดนี้ใช้เป็นแบบฝึกเพิ่มเติม และใช้ซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ต้องการเสริมความรู้
           ให้กับตนเอง  เมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งงานได้โดย
                     
1. แนบไฟล์ส่งทาง e-mail ที่ w_keedsoy19@hotmail.com
                      2. หรือส่งโดย คัดลอกไฟล์ส่งทาง Web board
                      3. หรือพิมพ์ส่งโดยตรงที่ครู
 

แบบฝึกเสริมทักษะ
หลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

                              ทำแบบฝึกเพิ่มเติม   คลิกเลือกที่นี่คะ  

  Unit 1: Nouns

     Noun 1
    
Nouns 2

   
  Unit 2: Articles      Articles
   
  Unit 3: Pronouns      Subject Pronouns 1
    
Subject Pronouns 2
   
 Object Pronouns
    
Possessive Adjectives

    
possessive Pronouns
    
การใช้ ' s
   

  Unit 4: Helping Verbs
                    - Verb to be

     Verb to be 1
   
 Verb to be 2
   
 Verb to be 3
   
                    - Verb to have      Verb to have
   
  Unit 5: Wh-questions      Wh-questions
   
 

 

              

 

แบบฝึกเสริมทักษะ
หลักและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น


 

อยากัง....คลิกได้เลยค่ะ

  Listening   Listening 1
    Listening 2
  Games   Games 1
    Games 2

 

  Games 3
 
 

 คำแนะนำ นักเรียนคลิกเลือก ปุ่ม  Next  เพื่อศึกษาบทเรียนต่อไป

 

  

 


 

Created By  Kru Wasana  Keedsoy
Foreign Languages Department
Phiriyalai School Phrae
E-mail address: w_keedsoy19@hotmail.com